หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
  สภาพสังคมของชาวบ้านในตำบลห้วยคต มีการดำเนินชีวิตแบบชนบททั่วไป คือมีการสร้างบ้านเรือนอยู่ในละแวกใกล้ๆ กัน ลักษณะแบบเครือญาติ คอยพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีวัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมทางศาสนาของชาวบ้าน
 
วัด      จำนวน       5      แห่ง     ดังนี้

วัดชุมทหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดหินโหง่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดป่าผาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดบ้านกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดหนองจอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
สำนักสงฆ์     จำนวน       2       แห่ง     ดังนี้

สำนักสงฆ์ไก่ดิ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

สำนักสงฆ์พุน้ำใส ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีการประกอบพิธีทางศาสนาในวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จำนวน       4       แห่ง ดังนี้  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหินโหง่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
โรงเรียนประถมศึกษา        จำนวน       4       แห่ง ดังนี้  

โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนบ้านหินโหง่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)        จำนวน       1       แห่ง ดังนี้  

โรงเรียนบ้านกลาง (ม.1 - ม.3) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 

โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลห้วยคต ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง

มู่บ้านอาสาและพัฒนาตนเอง (อพป.) จำนวน 3 หมู่บ้าน

หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 15 จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 131 คน

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) จำนวน 129 คน
 
 
  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต มีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนท้องถิ่นทั่วไปของภาคกลาง ประเพณีที่สำคัญของชุมชน ได้แก่ ลอยกระทง สงกรานต์ แห่เทียนพรรษา เป็นต้น
 

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-510-991
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10