หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 กพส. มท 0810.6/ว3374 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2562
โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3400 28 ส.ค. 2562
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] 28 ส.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/15129-15204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2562
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว3394 28 ส.ค. 2562
การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3405 28 ส.ค. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ส.ค. 2562
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3357 27 ส.ค. 2562
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3358 [เอกสารแนบ] 27 ส.ค. 2562
โครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน (Thailand Big Move : Road Safety เฟส ๒) กศ. มท 0816.3/ว3359 27 ส.ค. 2562
การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว33 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] 27 ส.ค. 2562
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว3381 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ส.ค. 2562
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3395 [แบบสำรวจฯ (อปท.)] [แบบสำรวจฯ (จังหวัด)] 27 ส.ค. 2562
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา กค. มท 0803.3/ว3392 27 ส.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ สน.คท. มท 0808.2/14935-15010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ส.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/14906-14932 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ส.ค. 2562
แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สน.คท. มท 0808.4/ว3369 27 ส.ค. 2562
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา สู่การปฏิบัติตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3383 26 ส.ค. 2562
แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 และกิจกรรม Bike and Walk Trip กสธ. มท 0819.2/ว3376 26 ส.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3373 26 ส.ค. 2562
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 864
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-510-991
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10