หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต  กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จำนวน  40  คน  ระหว่างวันที่  19 – 23  สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
จึงขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่มีชื่ออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  สมัครเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. ระหว่างวันที่  22 – 26  กรกฎาคม  2562
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี
3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นฐานที่อยู่ในเขตศูนย์  อปพร.  อบต.ห้วยคต
4. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ  วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
6. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
7. ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม ในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านในเขต อบต.ห้วยคต  จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม
1. เสื้อยืดคอกลม
2. กางเกงขายาว
3. รองเท้าผ้าใบ + ถุงเท้า
4. หมวกแก๊ป
หมายเหตุ เมื่อเสร็จจากการอบรมจะได้รับชุด อปพร. คนละ 1 ชุด

           โดยยื่นเอกสารการสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต โทร. 056 - 510 - 991

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 09.12 น. โดย คุณ สิริพร เชื้อเย็น

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-510-991
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10