หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลังเขา
 

กลุ่มแม่บ้านหนองจอก
  
 

ศพด.อนุบาลห้วยคตบ้านชุมทหาร
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินโหง่น
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 12 เม.ย. 2559
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 9ฯ [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8ฯ [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 10 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 10 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
 
อบต.น้ำซึม ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ต.น้ำซึม [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำซึม ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยคต โครงการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษา ณ วัดป่าผาก ตำบลห้วย [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สว่างอารมณ์ ประชุมผู้สูงอายุ [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงรัชกาลที่ 10 ว.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าอ้อ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562ไตรมาส3 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าอ้อ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562ไตรมาส3 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าอ้อ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส3 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าอ้อ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส3 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งพง โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   
 
 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2562 ]
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2683  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว89  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2693  [ 10 ก.ค. 2562 ]
เชิญชวนสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่างๆ สล. มท 0801.2/ว151  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว11 [ประกาศ ก.จ.] [ประกาศ ก.ท.] [ประกาศ ก.อบต.]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว21  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว2678 [เอกสารแนบ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ก.ค. 2562 ]

 
 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการสร้างเครือข่ายประชาชน เยาวช [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 2 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการสร้างเครือข่ายประชาชน เยาวช [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 4 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการสร้างเครือข่ายประชาชน เยาวช [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
    
 
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดวนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3034 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 92 
แจ้งยุติโครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\" ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3019 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 110 
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 (ด่วนมาก) [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ ท้องถิ่นร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3138 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2562(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพทางภายนอก สมศ. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 (ด่วนที่สุด) [ 10 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
แจ้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 111 

 
 
สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 330  ตอบ 0  
หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ได้ที่หางานราชการออนไลน์ (1 พ.ย. 2560)    อ่าน 404  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บ้ (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 465  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ (4 พ.ย. 2559)    อ่าน 460  ตอบ 0  
 
สถ.จ.อุทัยธานี จดหมายข่าว อบต.ห้วยแห้ง ฉบับที่ 6 / 2555 (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1538  ตอบ 12
อบต.บ้านไร่ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองฉาง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ทัพหลวง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง อยากให้มีการบริหารจัดการระบบจัดการขยะในหมู่บ้าน (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 412  ตอบ 1
อบต.น้ำซึม แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (11 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ เว็บไซต์เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ค. 2562)    อ่าน 18919  ตอบ 44
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (7 ก.ค. 2562)    อ่าน 24783  ตอบ 158
อบต.หนองฉาง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ลานสัก รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.พัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสามารถพิมพ์ต้นขั้วได้ (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (1 ก.ค. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.หนองยาง รับเรื่อง การร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง จังห (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 701  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี หาคนแทนตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 49  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี มีตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ไหนรับโอนย้ายบ้างครับ (14 มิ.ย. 2562)    อ่าน 142  ตอบ 2