หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ
  งานบริหารทั่วไป
 
งานสารบรรณ
งานบริหารงานบุคคล
 
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานตรวจสอบภายใน
  งานนโยบายและแผน
 
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
 
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
งานงบประมาณ
  งานกฎหมายและคดี
 
งานกฎหมายและคดี
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 
งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานอำนวยการ
งานป้องกัน
 
งานฟื้นฟู
 
  งานกิจการสภา อบต.
 
งานระเบียบข้อบังคับประชุม
งานประชุม
 
งานอำนวยการและประสานงาน    
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
  งานการเงิน
 
งานการเงิน
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน
  งานบัญชี
 
งานการบัญชี
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
 
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานแสดงฐานะทางการเงิน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
 
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ
 
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-510-991
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10