หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยคต ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
บทบาทหน้าที่
 
 
  บทบาทหน้าที่
สำนักปลัด
 
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ
  งานบริหารทั่วไป
    งานสารบรรณ
    งานบริหารงานบุคคล
    งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
    งานตรวจสอบภายใน
  งานนโยบายและแผน
    งานนโยบายและแผน
    งานวิชาการ
    งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
    งานงบประมาณ
  งานกฎหมายและคดี
    งานกฎหมายและคดี
    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
    งานข้อบัญญัติและระเบียบ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานอำนวยการ
    งานป้องกัน
    งานฟื้นฟู
  งานกิจการสภา อบต.
    งานระเบียบข้อบังคับประชุม
    งานประชุม
    งานอำนวยการและประสานงาน
 
 
  บทบาทหน้าที่
กองคลัง
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
  งานการเงิน
    งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
    งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
    งานเก็บรักษาเงิน
  งานบัญชี
    งานการบัญชี
    งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
    งานงบการเงินและงบทดลอง
    งานแสดงฐานะทางการเงิน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
    งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
    งานพัฒนารายได้
    งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
    งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
    งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
    งานพัสดุ
    งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 
 
  บทบาทหน้าที่
กองช่าง
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และหน่วยงานอื่นทีเกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
  งานก่อสร้าง
    งานก่อสร้างและบูรณะถนน
    งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
    งานข้อมูลก่อสร้าง
    งานตรวจสอบภายใน
  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
    งานประเมินราคา
    งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
    งานออกแบบและบริการข้อมูล
  งานประสานสาธารณูปโภค
    งานประสานกิจการประปา
    งานไฟฟ้าสาธารณะ
    งานระบายน้ำ
  งานผังเมือง
    งานสำรวจและแผนที่
    งานวางผังพัฒนาเมือง
    งานควบคุมทางผังเมือง
 
 
  บทบาทหน้าที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ
  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    งานพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
    งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
    งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
  งานแผนและวิชาการ
    งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
    งานจัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
    งานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
    งานการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
  งานการศึกษาปฐมวัย
    งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    งานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    งานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี
    งานกำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
    งานจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรม
    งานจัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
    งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
    งานรวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
  งานบริหารทั่วไป
    งานบริหารธุรการ
    งานบริหารจัดการ บำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ
    งานบริหารงานบุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร
    งานบริหารและควบคุมงบประมาณ และจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง
    งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
    งานศึกษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประเภทคำสั่ง
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ : 056-510-991 โทรสาร : 056-510-992
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
จำนวนผู้เข้าชม 15,244,978 เริ่มนับ 12 เม.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10