หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
''ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า
แหล่งน้ำและการคมนาคมพัฒนา การศึกษายั่งยืน''
นางณัฐนรี ดีเทียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
นายบุญเรือง เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยคต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
สถานที่สำคัญทางศาสนาในตำบลห้วยคต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เดิมเป็นสภาตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 มกราคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เรียกชื่อย่อว่า “อบต.” มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและมีอำนาจหน้าที่ตามกำหนดไว้ในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาทิเช่น พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นต้น
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีป่าและภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกและเป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวันออกและมีระยะห่างจากอำเภอห้วยคต ประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นทีตำบลทั้งหมดประมาณ 124.05 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 50,580 ไร่
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังหิน อ.บ้านไร่
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด          6,224        คน

ชาย         3,125        คน คิดเป็นร้อยละ      50.21

หญิง       3,099        คน คิดเป็นร้อยละ      49.79
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      2,146     ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย            50.17     คน/ตารางกิโลเมตร
 
มีพื้นที่ทั้งหมด 50,580 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 46,432 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 2,848 ไร่ พื้นที่สาธารณะและเป็นภูเขาประมาณ 1,300 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเกษตร
 
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูหนาว ฤดูหนาวอากาศจะเย็นถึงหนาวมาก ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม
ฤดูฝน ฤดูฝนมีฝนตกค่อนข้างชุกระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม
ฤดูร้อน ฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร